Hotărârile Autorității Deliberative


ANUL 2022

Hotărârea nr. 14 – privind aprobarea Regulamentului privind înregistrarea audio-video și transmiterea în direct a ședințelor Consiliului Local Poiana Lacului

Hotărârea nr. 13 – privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil, proprietatea publică a comunei Poiana Lacului, județul Argeș, cu număr cadastral 83253

Hotărârea nr. 12 – privind rectificarea bugetului general al U.A.T.C. POIANA LACULUI pe anul 2022

Hotărârea nr. 11 – privind aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al comunei Poiana Lacului

Hotărârea nr. 10 – privind luarea la cunoștință a Deciziei nr. 159/16.02.2022, a Deciziei nr. 162/16.02.2022 a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, precum și demararea procedurii de concessionare a Serviciului public de distribuție a gazelor naturale conform Hotărârii de Guvern nr. 209/2019

Hotărârea nr. 9 – privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Poiana Lacului pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021

Hotărârea nr. 8 – privind actualizarea inventarului bunurilor cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1/26.03.2010

Hotărârea nr. 7 – privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile aflate pe teritoriul comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Hotărârea nr. 6 – privind aprobarea documentațiilor de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiției „Construire spațiu comercial parter”, comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, pct Linia Mare, județul Argeș

Hotărârea nr. 5 – privind aprobarea BUGETULUI GENERAL AL UATC POIANA LACULUI pe anul 2022

Hotărârea nr. 4 – privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2022 pentru comuna Poiana Lacului, județul Argeș

Hotărârea nr. 3 – privind aprobarea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor începând cu semestrul II al anului școlar 2021-2022

Hotărârea nr. 2 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile februarie, martie și aprilie 2022

Hotărârea nr. 1 – privind validarea Dispoziției nr. 137 din 21.12.2021 a primarului comunei Poiana Lacului privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului pentru anul 2021


ANUL 2021

Hotărârea nr. 43 – privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv de Skandemberg „Îndoitorul de brațe Viorel Dobrin”

Hotărârea nr. 42 – privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru apartamentele ce nu au fost vândute existente în intravilanul bunurilor ce fac obiectul domeniului privat al Comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Hotărârea nr. 41 – privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale din cadrul dispensarului uman Comuna Poiana Lacului, județul Argeș

Hotărârea nr. 40 – privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2022

Hotărârea nr. 39 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxelor speciale pentru anul 2022

Hotărârea nr. 38 – privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana lacului pe anul 2021

Hotărârea nr. 37 – privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana lacului pe anul 2021

Hotărârea nr. 36 – privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana lacului pe anul 2021

Hotărârea nr. 35 – privind participarea Comunei Poiana Lacului la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare sistem iluminat public în comuna Poiana Lacului, județul Argeș”

Hotărârea nr. 34 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022

Hotărârea nr. 33 – privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Poiana Lacului, județul Argeș” prin Programului Național de investiții „Anghel Saligny”

Hotărârea nr. 32 – privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Lacului, județul Argeș” în vederea depunerii în cadrul Programului Național de investiții „Anghel Saligny”

Hotărârea nr. 31 – privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana lacului pe anul 2021

Hotărârea nr. 30 – privind aprobarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal

Hotărârea nr. 29 – privind Aprobarea Regulamentului privind prestarea de către contravenienți persoane fizice, persoanele condamnate sau minorii pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității

Hotărârea nr. 28 – privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș

Hotărârea nr. 27 – privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana lacului pe anul 2021

Hotărârea nr. 26 – privind privind însușirea de către Consiliul Local Poiana Lacului a contractului nr. 9756/3/10.08.2021 de servicii (proiectare) privind realizarea investiției „Modernizare sistem iluminat public în comuna Poiana Lacului, județul Argeș”

Hotărârea nr. 25 – privind însușirea de către Consiliul Local Poiana Lacului a contractului nr. 10976/6/09.09.2021 de servicii cadastru privind realizarea investiției „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020”

Hotărârea nr. 24 – privind însușirea de către Consiliul Local Poiana Lacului a contractului nr. 10988/7/09.09.2021 de proiectare și execuție privind realizarea investiției „Înființare rețea de apă pentru montarea hidranților în sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, județul Argeș”

Hotărârea nr. 23 – privind aprobarea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane juridice, care urmează a fi publicate

Hotărârea nr. 22 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Poiana Lacului pentru anul 2021-2022

Hotărârea nr. 21 – privind regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, temele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Poiana Lacului

Hotărârea nr. 20 – privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana lacului pe anul 2021

Hotărârea nr. 19 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile august, septembrie, octombrie 2021

Hotărârea nr. 18 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UATC Poiana Lacului pe anul 2021

Hotărârea nr. 17 – privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem iluminat public în comuna Poiana Lacului, județul Argeș”

Hotărârea nr. 16 – privind Planul Urbanistic Zonal pentru schimbare de destinație și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Gospodărie de apă”, comuna Poiana Lacului, sat Cătunași, județul Argeș generat de imobilul cu nr. cad. 82561, al comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Hotărârea nr. 15 – privind actualizarea inventarului bunurilor de retur cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1/26.03.2010

Hotărârea nr. 14 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice faza Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Înființare rețea de apă pentru montarea hidranților exteriori în sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, județul Argeș”

Hotărârea nr. 13 – privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana lacului pe anul 2021

Hotărârea nr. 12 – privind mandatarul primarului comunei Poiana lacului de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș retragerea Comunei Vlădești și primirea în Asociere a Comunei Bogați, comunei Budeasa, Comunei Coșești și Comunei Oarja

Hotărârea nr. 11 – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative

Hotărârea nr. 10 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile mai, iunie, iulie 2021

Hotărârea nr. 9 – privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 150 mp, identificat cu număr cadastral 83123, situat în intravilanul comunei Poiana Lacului, sat Gălețeanu, către SC APĂ CANAL 2000 SA

Hotărârea nr. 8 – privind aprobarea bugetului general al UATC Poiana Lacului pe anul 2021

Anexa 1 laHotărârea nr. 8, Anexa 2 la Hotărârea nr. 8, Anexa nr. 3, anexa nr. 4 și anexa nr. 5 la Hotărârea nr. 8

Hotărârea nr. 7 – privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 150 mp situat în comuna Poiana Lacului, sat Gălețeanu, nr. 76, județul Argeș, având nr. cadastral 83123 în vederea amplasării unui sistem de ridicare presiune (branșament electric, echipamente, container platformă, zonă de protecție sanitară) pentru a asigura condiții optime de furnizare a apei în comuna Poiana Lacului, sat Gălețeanu.

Hotărârea nr. 6 – privind aprobarea Planului de perfecționare al funcționarilor publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Poiana Lacului, județul Argeș, pentru anul 2021

Hotărârea nr. 5 – privind înrolarea comunei Poiana Lacului în sistemul național electronic de plată on-line – ghișeul.ro

Hotărârea nr. 4 – privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membrii în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Poiana Lacului

Hotărârea nr. 3 – privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului de ajutor, acordat în baza Legii nr. 416/2021 în anul 2021

Hotărârea nr. 2 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021

Hotărârea nr. 1 – privind propunerea de stabilire a locațiilor pentru stațiile publice pentru traseele care tranzitează comuna Poiana Lacului în vederea obținerii avizelor de la administratorul drumului și al poliției rutiere


ANUL 2020

Hotărârea nr. 42 – privind validarea Dispoziției nr. 172 din 21.12.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului pentru anul 2020

Hotărârea nr. 41 – privind instituirea taxei speciale de salubritate în comuna Poiana Lacului, aprobarea Planului de Măsuri Multianual de Gestionare a Deșeurilor și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubritate

Hotărârea nr. 40 – privind stabilirea impozilelor și taxelor locale, precum și taxelor speciale pentru anul 2021

Hotărârea nr. 39 – privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a spațiilor în care functionează cabinetele medicale din cadrul dispensarului uman Comuna Poiana Lacului, județul Argeș

Hotărârea nr. 38 – privind aprobarea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor începând cu anul școlar 2020- 2021

Hotărârea nr. 37 – privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ de pe raza comunei Poiana Lacului, pentru anul școlar 2021-2022

Hotărârea nr. 36 – privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului

Hotărârea nr. 35 – privind mandatarea primarului comunei Poiana Lacului de a vota retragerea Comunei Rucăr și primirea în Asociație a Comunei Miroși în cadrul Adunării Generale a Asociației de dezvoltare intercomunitară Argeș

Hotărârea nr. 34 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în consiliul de administrație al școlii Gimnaziale nr. 1 Poiana Lacului pentru anul 2020-2021

Hotărârea nr. 33 – privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020”
și mandatarea reprezentantului comunei Poiana Lacului să voteze în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor

Hotărârea nr. 32 – privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT POIANA LACULUI și a participării Consiliului Local Poiana Lacului la cofinanțarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 – 2020”

Hotărârea nr. 31 – privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014 -2020” precum și a indicatorilor tehnico – economici ai proiectului

Hotărârea nr. 30 – privind alegerea viceprimarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș

Hotărârea nr. 29 – privind componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului local Poiana Lacului

Hotărârea nr. 28 – privind stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local Poiana Lacului, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilier

Hotărârea nr. 27 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local Poiana Lacului

Hotărârea nr. 26 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021

Hotărârea nr. 25 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și unele măsuri pentru obiectivul de investiție „Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, județul Argeș”

Hotărârea nr. 24 – privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020

Hotărârea nr. 23 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru luna septembrie 2020

Hotărârea nr. 22 – privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești Nord, Lot 6

Hotărârea nr. 21 – privind efectuarea investiției „Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, județul Argeș” și încheierea contractului de cofinanțare cu SC ENGIE Romania SA;

Hotărârea nr. 20 – privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020

Hotărârea nr. 19 – privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public prin programul de finanțare nerambursabilă privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public- comuna Poiana Lacului, judetul Argeș”

Hotărârea nr. 18 – privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curățeniei și igienei publice, a intreținerii terenurilor și curțiIor, a prevenirii incendiilor, precum și a protecției mediului în comuna Poiana Lacului

Hotărârea nr. 17 – privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

Hotărârea nr. 16 – privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dolofan Dumitra, înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declararea ca vacant a Iocului consilierului local în cadrul Consiliului Local al comunei Poiana Lacului

Hotărârea nr. 15 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile iunie, iulie și august 2020

Hotărârea nr. 14 – privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020

Hotărârea nr. 13 – privind revizuirea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Local al comunei Poiana Lacului conform OUG nr. 5 7/2019

Hotărârea nr. 12 – privind aprobarea devansérii lucrérilor de extindere, prin finanyare inmalfi, in totalitate, a obiectivului de investiție „Extinderea sistemului de distribugtie gaze naturale, sat Poiana Lacului”

Hotărârea nr. 11 – pentru aprobarea actualizării inventarului bunurilor de retur cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.1/26.03.2010

Hotărârea nr. 10 – privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 9 – privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, județul Argeș”

Hotărârea nr. 8 – privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020

Hotărârea nr. 7 – privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea burselor sociale școlare sau medicale, cât și cuantumul acestora și sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru navetă a cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2020

Hotărârea nr. 6 – de reorganizare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr. 5 – privind aprobarea structurii rețelei unităților de învățământ ce vor funcționa în anul școlar 2020 – 2021 la școala Gimnazială nr.1 Poiana Lacului

Hotărârea nr. 4 – privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare și elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiecrivul de investiții „Extinderea sislemului de distribuție gaze nalurale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Județul Argeș”

Hotărârea nr. 3 – privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual angajat în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Poiana Lacului și în instituțiile
subordonate Consiliului Local, precum si pentru stabilirea indemnizației consilierilor locali pentru anul 2020

Hotărârea nr. 2 – privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții, din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, județul Argeș pentru anul 2020

Hotărârea nr. 1 – pentru validarea DISPOZIȚIEI NR.233/20.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului pentru anul 2019


Informatii de contact

• Com Poiana Lacului, str. Principală nr. 157

Judetul Arges, Romania

• Tel: 0248/293046, Fax: 0248/293969
• Cod postal:117555

• Email-uri :

  • primarie@poianalacului.ro ( se va utiliza de la 01.01.2023);
  • primaria.placului@yahoo.com ( se va utiliza pana la data de 01.01.2023);

 

© Comuna Poiana Lacului - 2024
Sari la conținut