Wednesday, 20 January 2021

În județul Argeș, pe drumul spre Drăgășani, la mai puțin de 20 de kilometrii de Municipiul Pitești, se află Comuna Poiana Lacului.
Despre Poiana Lacului se pot spune multe lucruri frumoase, dar, poate, cel mai important este faptul ca se numără ca
mărime și populație printre cele mai importante din județ.

Aici ne puteți cunoaște, aici puteți afla informații utile despre realizări, proiecte și activității desfășurate în această localitate.

De asemenea, dorim să păstrăm o legătură permanentă cu dumneavoastră, să vă aducem o informație utilă în fiecare moment.


Link sedinta extraordinara on-line 15.01.2021

https://meet.google.com/enb-gvpi-odb, cod sedinta: enb-gvpi-odb


INFORMARE ANAF PRIVIND ARENDAȘII ȘI ARENDATORII, CONTRIBUABILII ȘI PERSOANELE IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA:

Adresa ANAF - privind arendașii și arendatorii, contribuabilii și persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.


INFORMARE PERSOANE JURIDICE:

Persoanele juridice care isi desfasoara activitatea pe raza localitatii Poiana Lacului, interesate de incheierea contractului privind colectarea deseurilor menajere, sunt rugate sa contacteze operatorul local la nr. de telefon 0248/223804.


GRAFICUL DE COLECTARE DEŞEURI REZIDUALE:

MIERCURI satele:

1. METOFU

2. SĂMARA

3. DEALUL ORAŞULUI

4. DEALUL VIILOR

5. DINCULEŞTI

6. GÂLCEŞTI

 

JOI satele:

1. CĂTUNAŞI

2. LINIA MARE

3. NEGOEŞTI

4. POPEŞTI

5. TRĂCHEŞTI

6. NEGREA

7. COLONIE

8. TEIUŞU

9. COCIOBEŞTI

 

VINERI satele:

1. PĂDUROIU DIN VALE

2. PĂDUROIU DIN DEAL (LIPIA ŞI ULIŢA BISERICII)

3. CEPARI

4. GĂRDINEŞTI

5. GHINEŞTI

6. GĂLEŢEANU

 

Notă: În prima zi de Luni din fiecare lună se colectează sacul pentru deşeurile reciclabile (plastic, hârtie, carton, metal, respectiv doze de aluminiu, cutii de bere, suc, conserve). Trimestrial (din 3 în 3 luni) se va face colectarea sticlei, cetăţenii fiind anunţaţi de Primărie.


Anunț,

Începând cu data 01.09.2020, Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Poiana Lacului, demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar ( grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

- să aibă domiciliul/reședința pe raza localității Poiana Lacului, județul Argeș;

- venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an este de până la 1.115 lei (pentru elevii din ciclul primar și gimnazial), respectiv 284 lei (preșcolari);

- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.09.2020 - 10.09.2020, în intervalul orar 8-16, la sediul Primăriei Poiana Lacului, însoţite de următoarele actele doveditoare:

- acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);

- documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;

- certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie);

- dovada înscrierii la grădiniță/ școală;

- certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz);

- certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie;

- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);

- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

- Cerere –Declaratie pe propria raspundere.

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Poiana Lacului, tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021.

Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 10.09.2020-14.09.2020, iar Compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Poiana Lacului va înainta lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Argeș până la data de 15.09.2020. Mențiunăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

OUG 133/2020 - privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.


În secţiunea "NOUTĂŢI" veţi găsi informaţii referitoare la demersurile făcute de Primarul Ion Dumitrache în vederea remedierii anomaliei de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă potabilă de pe raza localităţii Poiana Lacului.


Informare,

În contextul creşterii numărului de infectări cu virusul COVID19, având în vedere Hotărârea nr. 26 din data de 28.07.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (http://poianalacului.ro/index.php/informatii-covit-19), vă informăm că şedinţele Consiliului Local Poiana Lacului vor avea loc on-line până la noi reglementări.

Facem menţiunea că tuturor consilierilor locali, membrii ai Consiliului Local Poiana Lacului li s-au pus la dispoziţie echipamente tehnice şi suport logistic în vederea desfăşurării în bune condiţii a şedinţelor on-line. De asemenea, toate materialele aferente sunt transmise către aceştia în format electronic şi sunt puse la dispoziţia tuturor cetăţenilor prin intermediul portalului www.poianalacului.ro, secţiunea “CONSILIUL LOCAL POIANA LACULUI”, în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.