Friday, 28 January 2022
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL POIANA LACULUI

 

ANUL 2022


HOTĂRÂREA nr.1 - privind validarea Dispoziției nr. 137 din 21.12.2021 a primarului comunei Poiana Lacului privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului pentru anul 2021.ANUL 2021


HOTĂRÂREA nr.43 - privind aprobarea premierii unor sportivi de la Clubul Sportiv de Skandermberg "Îndoitorul de brațe Viorel Dobrin"


HOTĂRÂREA nr.42 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru apartamentele ce nu au fost vândute existente în inventarul bunurilor ce fac obiectul domeniului privat al Comunei Poiana Lacului, județul Argeș.


HOTĂRÂREA nr.41 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale din cadrul dispensarului uman Comuna Poiana Lacului, județul Argeș.


HOTĂRÂREA nr.40 - privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pentru anul 2022.


HOTĂRÂREA nr.39 - privind privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxelor speciale pentru anul 2022.


HOTĂRÂREA nr.38 - privind rectificarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021


HOTĂRÂREA nr.36 - privind rectificarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021


HOTĂRÂREA nr.35 - pentru participarea Comunei Poiana Lacului la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA POIANA LACULUI, JUDEȚUL ARGEȘ"


HOTĂRÂREA nr.34 - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022


HOTĂRÂREA nr.33 - privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, pentru obiectivul "Modernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Lacului, județul Argeș" prin Programul Național de investiții "Anghel Saligny"


HOTĂRÂREA nr.32 - privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția "Modernizare drumuri de interes local în comuna Poiana Lacului, județul Argeș" în vederea depunerii în cadrul Programului Național de investiții "Anghel Saligny"


HOTĂRÂREA nr.31 - privind rectificarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021


HOTĂRÂREA nr.30 - privind aprobarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal


HOTĂRÂREA nr.29 - privind Aprobarea Regulamentului privind prestarea de către contravenienți persoane fizice, persoanele condamnate sau minorii pentru care instanța a dispus prestarea unei activități în folosul comunității


HOTĂRÂREA nr.28 - privind avizarea strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport al deșeurilor municipale în Zona Centrală, județul Argeș


HOTĂRÂREA nr.27 - privind rectificarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021


HOTĂRÂREA nr.26 - privind însușirea de către Consiliul Local Poiana Lacului a contractului nr. 9756/3/10.08.2021 de servicii (proiectare) privind realizarea investiției "Modernizare sistem iluminat public în comuna Poiana Lacului, județul Argeș"


HOTĂRÂREA nr.25 - privind însușirea de către Consiliul Local Poiana lacului a contractului nr. 10976/6/09.09.2021de servicii cadastru privind realizarea investiției "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020"


HOTĂRÂREA nr.24 - privind însușirea de către Consiliul Local poiana Lacului a contractului nr. 10988/7/09.09.2021 de proiectare și execuție privind realizarea investiției "Înființare rețea de apă pentru montarea hidranților în sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului județul Argeș"


HOTĂRÂREA nr.23 - privind aprobarea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane juridice, care urmează a fi publicate


HOTĂRÂREA nr.22 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Poiana Lacului pentru anul 2021-2022


HOTĂRÂREA nr.21 - Regulament privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Poiana Lacului


HOTĂRÂREA nr.20 - privind rectificarea bugetului general al UATC Poiana Lacului pe anul 2021.


HOTĂRÂREA nr.19 - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile august, septembrie, octombrie 2021.


HOTĂRÂREA nr.18 - privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al UATC Poiana Lacului pe anul 2021.


HOTĂRÂREA nr.17 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții "Modernizare sistem iluminat public în comuna Poiana Lacului, județul Argeș".


HOTĂRÂREA nr.16 - privind Planul Urbanistic Zonal pentru schimbare destinație și reglementare urbanistică în vederea realizării investiției "Gospodărie de apă", comuna Poiana Lacului, sat Cătunași, județul Argeș generat de imobilul cu nr. cad. 82561, al comunei Poiana Lacului, județul Argeș.


HOTĂRÂREA nr.15 - privind actualizarea inventarului bunurilor de retur cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1/26.03.2010.


HOTĂRÂREA nr.14 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației teza Studiu de fezabilitate pentru proiectul "Înființare reșea publică de apă pentru montarea hiidranților exteriori în sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, județul Argeș".


HOTĂRÂREA nr.13 - privind rectificarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Laului pe anul 2021.


HOTĂRÂREA nr.12 - privind mandatarea primarului comune Poiana Lacului de a vota în cadrul Adunării Generale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș retragerea Comunei Vlădești și primirea în Asociație a Comunei Bogați, comunei Budeasa, Comunei Coșești și Comunei Oarja.


HOTĂRÂREA nr.11 - privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru delurarea măsurilor educative.


HOTĂRÂREA nr.10 - privind alegerea pre;edintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile mai, iunie iulie 2021.


HOTĂRÂREA nr.9 - privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 150 mp, identificat cu număr cadastral 83123, situat în intravilanul comunei Poiana Lacului, sat Gălețeanu, către SC APĂ CANAL 2000 SA.


HOTĂRÂREA nr.8 - privind aprobarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2021.

Anexa1 la Hotărârea nr.8 - BUGET LOCAL an 2021.

Anexa2 la Hotărârea nr.8 - BUGET sursa E an 2021.

Anexa3, Anexa4 și Anexa5 la Hotărârea nr.8 - Utilizare excedent în anul 2021, Lista de investiții an 2021 și Situația numărului de personal și a fondului de salarii pe anul 2021.


HOTĂRÂREA nr.7 - privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 150 mp situat în comuna Poiana Lacului, sat Gălețeanu, nr. 76, județul Argeș, având nr. Cadastral 83123 în vederea amplasării unui sistem de ridicare presiune (branșament electric, echipamente, container platformă, zonă de protecție sanitară) pentru a asigura condiții optime de furnizare a apei în comuna Poiana Lacului, sat Gălețeanu.


HOTĂRÂREA nr.6 - privind aprobarea Planului de perfecționare al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Poiana Lacului, județul Argeș pentru anul 2021.


HOTĂRÂREA nr.5 - privind înrolarea comunei Poiana Lacului, în sistemul național electronic de plată on-line - Ghișeul.ro.


HOTĂRÂREA nr.4 - privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general al comunei Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.3 - privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului de ajutor, acordat în baza Legii nr. 416/2001 în anul 2021.


HOTĂRÂREA nr.2 - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021.


HOTĂRÂREA nr.1 - privind propunerea de stabilire a locațiilor pentru stațiile publice pentru traseele care tranzitează comuna Poiana Lacului în vederea obținerii avizelor de la administratorul drumului și al poliției rutiere.ANUL 2020


HOTĂRÂREA nr.42 - privind validarea Dispoziției nr. 172 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului pentru anul 2020


HOTĂRÂREA nr.41 - privind instituirea taxei speciale de salubritate în comuna Poiana Lacului, aprobarea Planului de Măsuri Multianual de Gestionare a Deșeurilor și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubritate

Anexa 1 la H.C.L. nr.41 - Planului de Măsuri Multianual de Gestionare a Deșeurilor

Anexa 2 la H.C.L. nr.41 - Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubritate

Anexa 3 la H.C.L. nr.41

Anexa 4 la H.C.L. nr.41


HOTĂRÂREA nr.40 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2021

Anexa 1 la H.C.L. nr.40 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 20210

Anexa 2 la H.C.L. nr.40 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 20210

Anexa 3 la H.C.L. nr.40 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 20210

Anexa 4 la H.C.L. nr.40 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 20210

Anexa 5 la H.C.L. nr.40 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 20210

Anexa 6 la H.C.L. nr.40 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 20210

Anexa 7 la H.C.L. nr.40 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 20210

Anexa 8 la H.C.L. nr.40 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 20210


HOTĂRÂREA nr.39 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a spațiilor în care funcționează cabinetele medicale din cadrul dispensarului uman Comuna Poiana Lacului, județul Arges


HOTĂRÂREA nr.38 - privind aprobarea cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă elevilor începând cu anul școlar 2020-2021


HOTĂRÂREA nr.37 - privind realizarea proiectului de rețea școlară a unităților de învățământ de pe raza localității Poiana Lacului, pentru anul școlar 2021-2022


HOTĂRÂREA nr.36 - privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020

Anexa 1 la H.C.L. nr.36 - privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020

Anexa 2 la H.C.L. nr.36 - privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020


HOTĂRÂREA nr.35 - privind mandatarea primarului comunei Poiana Lacului de a vota retragerea Comunei Rucăr și primirea în Asociație a Comunei Miroși în cadrul Adunării Generale a Asociației de dezvoltare Intercomunitară Argeș


HOTĂRÂREA nr.34 - privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Poiana Lacului pentru anul 2020-2021


HOTĂRÂREA nr.33 - privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020" și mandatarea reprezentantului comunei Poiana Lacului să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor

Anexa 1 la H.C.L. nr.33 - Planul anual de evoluție a tarifelor


HOTĂRÂREA nr.32 - privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT POIANA LACULUI și a participării Consiliului Local Poiana Lacului la cofinanțarea "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020"


HOTĂRÂREA nr.31 - privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020" precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

Anexa 1 la H.C.L. nr.31 - privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Argeș, în perioada 2014-2020"


HOTĂRÂREA nr.30 - privind alegerea viceprimarului comunei Poiana Lacului, județul Argeș


HOTĂRÂREA nr.29 - privind componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Poiana Lacului


HOTĂRÂREA nr.28 - privind stabilirea domeniilor de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate ale Consiliului Local Poiana Lacului, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilier


HOTĂRÂREA nr.27 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Poiana Lacului

Anexa 1 la H.C.L. nr.27 - REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE


HOTĂRÂREA nr.26 - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021


HOTĂRÂREA nr.25 - privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și unele măsuri pentru obiectivul de investiție"extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului"


HOTĂRÂREA nr.24 - privind rectificarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020


HOTĂRÂREA nr.23 - privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Poiana Lacului pentru luna SEPTEMBRIE 2020


HOTĂRÂREA nr.22 - privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Argeș, Zona Pitești-Sud și Pitești Nord, Lot 6

Anexa 1 la H.C.L. nr.22 - STRATEGIA DE CONTRACTARE

Anexa 2 la H.C.L. nr.22 - STUDIU DE FUNDAMENTARE

Anexa 3 la H.C.L. nr.22 - DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE


HOTĂRÂREA nr.21 - privind efectuarea investiţiei "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale în satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş" şi încheierea contractului de cofinanţare cu SC ENGIE România SA.


HOTĂRÂREA nr.20 - privind rectificarea Bugetului General al U.A.T.C. Poiana Lacului, pe anul 2020".


HOTĂRÂREA nr.19 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat public prin programul de finanţare nerambursabilă privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public - comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş".


HOTĂRÂREA nr.18 - privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a întreţinerii terenurilor şi curţilor, a prevenirii incendiilor, precum şi a protecţiei mediului în comuna Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.17 - privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.16 - privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Dolofan Dumitra, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, şi declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al comunei Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.15 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Poiana Lacului pentru lunile iunie, iulie şi august 2020.


HOTĂRÂREA nr.14 - privind rectificarea bugetului general al UATC Poiana Lacului pe anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.13 - privind revizuirea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consliului Local Poiana Lacului.

Anexa 1 la H.C.L. nr.13 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consliului Local Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.12 - privind aprobarea devansării lucrărilor de extindere, prin finanțare inițială, în totalșitate, a obiectivului de investiție "Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna poiana Lacului, județul Argeș" de către UATC Poiana Lacului, în calitate de titular de investiție.


HOTĂRÂREA nr.11 - privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor dce retur cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1/26.03.2010.


HOTĂRÂREA nr.10 - privind alegerea președintelui de ședință.


HOTĂRÂREA nr.9 - privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".


HOTĂRÂREA nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa 1 la H.C.L. nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa 2 la H.C.L. nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa 3 la H.C.L. nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa 4 la H.C.L. nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.

Anexa 5 la H.C.L. nr.8 - privind aprobarea bugetului general al U.A.T.C. Poiana Lacului pe anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.7 - privind aprobarea sumelor necesare pentru acordarea burselor sociale şcolare sau medicale, cât şi cuantumul acestora şi sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru navetă a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.6 - de reorganizare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.


HOTĂRÂREA nr.5 - privind aprobarea structurii reţelei unităţilor de învăţământ ce vor funcţiona în anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Gimnazială nr.1 Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.4 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare şi elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".

Anexa 1 la H.C.L. nr.4 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare şi elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".

Anexa 2 la H.C.L. nr.4 - privind aprobarea fazelor Notă conceptuală, Temă de proiectare şi elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".


HOTĂRÂREA nr.3 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual angajat în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Poiana Lacului și în instituțiile subordonate Consiliului Local, precum și pentru stabilirea indemnizației consilierilor locali pentru anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.2 - privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții, din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile subordonte Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, județul Argeș, pentru anul 2020.

Anexe la HCL nr.2 - privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții, din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile subordonte Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului, județul Argeș, pentru anul 2020.


HOTĂRÂREA nr.1 - PENTRU VALIDAREA DISPOZIȚIEI NR. 233/20.12.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului pentru anul 2019.ANUL 2019


HOTĂRÂREA nr.33 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere spaţii în care funcţionează cabinetele medicale din cadrul Dispensarului Comunal Poiana Lacului - CMI Dr. Lazăr Mirela, CMI Dr. Dolofan Dumitra, CMI Dr. Neacşu Carmen Ileana şi CLINICA MEDICALA THL DR. STRAT.


HOTĂRÂREA nr.32 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Buget Local, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.31 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019


HOTĂRÂREA nr.30 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Buget Local, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.29 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.


HOTĂRÂREA nr.28 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020


HOTĂRÂREA nr.27 - privind mandatarea primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş de a reprezenta comuna în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi de a semna actele adiţionale ale documentelor constitutive A.D.I.A.


HOTĂRÂREA nr.26 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019


HOTĂRÂREA nr.25 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă


HOTĂRÂREA nr.24 - privind încetarea contractului de comodat nr. 2672-05.05.2010 încheiat cu SC TEHNOLOGICA RADION SRL.


HOTĂRÂREA nr.23 - privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli - Buget Local, an 2019.


HOTĂRÂREA nr.20 - privind însuşirea Raportului de audit financiar nr. 7169/30.07.2019 şi a Deciziei nr. 34/22.08.2019, emise de Camera de Conturi Argeş, în urma misiunii de "Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Poiana Lacului" în perioada 03.07-31.07.2019.


HOTĂRÂREA nr.19 - privind rectificarea bugetului de Venituri și Cheltuieli - Buget Local - pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.18- privind alegerea președintelui de ședință.


HOTĂRÂREA nr.1 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual al aparatului de specialitate pentru anul 2019 și anexe la aceasta


HOTĂRÂREA nr.17 - privind modificările din cadrul organigramei și statutului de funcții, din aparatul de specialitate al primarului și din instituțiile subordonate Consiliului Local al Comunei Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.16 - privind aprobarea investiției "Extindere rețea alimentare cu gaze naturale în Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului (Linia Mare, Negrea, Negoești, Popești, Trăchești, Gâlcești), județul Argeș".


HOTĂRÂREA nr.15 - privind rectificarea bugetului de Venituri și Cheltuieli - Buget Local - pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.14 - privind alegerea președintelui de ședință.


PROCES VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local Poiana Lacului din data de 11.06.2019


HOTĂRÂREA nr.13 - privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Poiana Lacului.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.13 - Regulamentul de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Poiana Lacului.


HOTĂRÂREA nr.12 - privind rectficarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.11 - privind rectficarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, sursa E - autofinanţate, pe anul 2019.


HOTĂRÂREA nr.10 - privind actualizarea Codului de conduită a funcţionarilor publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.10 - Codulul de conduită a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.10 - Codulul de conduită al personalului contractual din Primaria Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.


HOTĂRÂREA nr.9 - privind aprobarea Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019.

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.9 - Buget local iniţial - 2019.

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.9 - Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii iniţial - 2019.

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.9 - Utilizare excedent în anul 2019.

Anexa nr. 4 la Hotărârea nr.9 - Buget local estimat.

Anexa nr. 5 la Hotărârea nr.9 - Lista de investiţii an 2019.

Documente adiţionale la Hotărârea nr. 9 - Raport de specialitate, adrese ANAF şi Consiliul Judeţean Argeş.


HOTĂRÂREA nr.8 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.


HOTĂRÂREA nr.7 - privind însuşirea lucrării de cadastru şi a raportului de evaluare pentru imobilul - apartament situat în Bl. A2, Sc. A, Ap.1, parter, din Comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, jud. Argeş.


HOTĂRÂREA nr.6 - privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea cardului - legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap.


HOTĂRÂREA nr.5 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă.


HOTĂRÂREA nr.4 - privind aprobarea demarării procedurii de achiziție a unui teren în suprafață de 200 m.p. necesar amplasării unui sistem de ridicare presiune pentru a asigura condiții optime de furnizare a apei în Comuna poiana lacului, sat Gălețeanu.


HOTĂRÂREA nr.3 - privind prelungirea valabilității PLANULUI URBANISTIC GENERAL (P.U.G) al comunei Poiana Lacului


HOTĂRÂREA nr.2 - privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și ștatul de funcții din aparatul de specialitate pentru anul 2019 și anexe la aceasta


HOTĂRÂREA nr.1 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual al aparatului de specialitate pentru anul 2019 și anexe la aceastaANUL 2018PUBLICAȚII CĂSĂTORII AN 2019

Publicația nr. 434/11.09.2019 - BELEUȚ MARIAN - EUSEBIU și DIMA ANA - MARIA

Publicația nr. 399/20.03.2019 - VASILE ȘTEFAN - GABRIEL și NICULA IONELA - AURELIA

Publicația nr. 398/27.08.2019 - GIONETE ANDREI și TĂNASE ANDREEA - IOHANNA

Publicația nr. 394/26.08.2019 - CÎRSTEA MIHAI - ALEXANDRU și VLAD MARIA - BIANCA

Publicația nr. 393/26.08.2019 - MĂNESCU CONSTANTIN - RĂZVAN și DUMITRU ALINA - ELENA

Publicația nr. 383/14.08.2019 - ALBU BOGDAN - ANDREI și JACOTĂ MĂDĂLINA - NARCISA

Publicația nr. 382/14.08.2019 - MĂNOIU ALIN - MIHAIL și NASTA AURELIA - ELENA

Publicația nr. 381/12.08.2019 - ANGELESCU LAURENȚIU și IVAN BEATRICE - CONSTANTINA

Publicația nr. 378/20.03.2019 - RĂDULESCU MARIUS - CRISTIAN și VĂTĂȘESCU GEORGIANA - MIHAELA

Publicația nr. 376/07.08.2019 - NECULA ALIN - FLORIN și MAUNA FLORINA

Publicația nr. 367/05.08.2019 - COSTACHE CRISTIAN - IONUȚ și DINCULESCU ANDREEA - MARIA

Publicația nr. 359/31.07.2019 - CONSTANTIN MIHAI - VALENTIN și OPRESCU MIHAELA - ADRIANA

Publicația nr. 334/24.07.2019 - ANA CONSTANTIN - COSMIN și DUȚĂ IONELA - GEORGIANA

Publicația nr. 331/24.07.2019 - DICU FLOREA - IONUȚ și FLOREA MARIA - LUMINIȚA

Publicația nr. 320/15.07.2019 - PRIOTEASA BOGDAN - DRAGOȘ și CÎRJAN MARINA - LUMINIȚA

Publicația nr. 303/10.07.2019 - CONSTANTIN MARIUS și BÎRDICI GABRIELA

Publicația nr. 289/01.07.2019 - STANCEA MIHAI - CĂLIN și ENACHE RAMONA - ANDREEA

Publicația nr. 287/28.06.2019 - CIUCĂ ALIN și VOINEA RALUCA - ȘTEFANIA

Publicația nr. 282/26.06.2019 - ALBU MARIAN și JANȚĂ CAMELIA - RALUCA

Publicația nr. 276/24.06.2019 - SPIREA COSMIN - GABRIEL și NEDELESCU ANA-MARIA - BIANCA

Publicația nr. 275/24.06.2019 - VASILE VIRGIL - MARIAN și RIZEA ANDREEA - FLORENTINA

Publicația nr. 270/24.06.2019 - ANDREI CĂTĂLIN - MIHAI și STAN IONELA - ALINA

Publicația nr. 262/19.06.2019 - TAUDOR OVIDIU și POPESCU VIORICA

Publicația nr. 257/14.06.2019 - STOICESCU GEORGEL - OCTAVIAN și JANȚĂ DENISA - GEORGIANA

Publicația nr. 251/10.06.2019 - GHERGHINA ALEXANDRU - MARIAN și ALBU ALINA - NELUȚA

Publicația nr. 135/27.05.2019 - NEACȘU MARIUS = IONUȚ și PĂUNESCU LOREDANA - MARIA

Publicația nr. 205/07.05.2019 - DINCULESCU LAURENȚIU - DAN și ENE ALEXANDRA - CRISTINA

Publicația nr. 196/23.04.2019 - ACHIM IONEL și DUMINICĂ MARIANA

Publicația nr. 177/10.04.2019 - BOBOCESCU VALTER - CODRUȚ și IVĂNOIU FLORENTINA - GABRIELA

Publicația nr. 132/20.03.2019 - STANCU GEORGE - NICOLAE și NĂSTASE ADRIANA - ALINA

Publicația nr. 63/13.02.2019 - PREDA MARIUS - COSMIN și TRANDAFIR SANDRA - ANDREEA

Publicația nr. 62/13.02.2019 - DUMITRESCU CONSTANTIN - VALENTIN și RADU ELENA - LAVINIA


REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE

STATUTUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE POIANA LACULUI

DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII EXECUTIVE

 

ANUL 2022


DISPOZIŢIA nr.1/04.01.2022 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, în data de 10.01.2022, ora 17:00.


 

ANUL 2021


DISPOZIŢIA nr. 134/13.12.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 20.12.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 129/09.12.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, 13.12.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 123/02.12.2021 - privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții "Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, jud. Argeș".


DISPOZIŢIA nr. 122/26.11.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 06.12.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 112/08.11.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă de îndată, 10.11.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 106/21.10.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 27.10.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 101/22.09.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 29.09.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 84/19.08.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 26.08.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 74/15.07.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 22.07.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr. 62/16.06.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 23.06.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.47/07.05.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, 11.05.2021, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.41/21.04.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, 26.04.2021, ora 18:00.


DISPOZIŢIA nr.39/13.04.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, 19.04.2021, ora 16:00.


DISPOZIŢIA nr.30/23.03.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, în data de 29.03.2021, ora 16:00.


DISPOZIŢIA nr.17/19.02.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, în data de 25.02.2021, ora 16:00.


DISPOZIŢIA nr.2/11.01.2021 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, în data de 15.01.2021, ora 12:00.


 

ANUL 2020


DISPOZIŢIA nr.173/22.12.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, în data de 28.12.2020, ora 10:00.


DISPOZIŢIA nr.169/11.12.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, în data de 16.12.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.154/17.11.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, în data de 23.11.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.135/11.09.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, în data de 15.09.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.132/03.09.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, în data de 09.09.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.131/27.08.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, luni, 31.08.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.122/18.08.2020 - privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol/subcapitol bugetar, bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului.


DISPOZIŢIA nr.121/13.08.2020 - privind desemnarea domnului Pătru Mihail, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.


DISPOZIŢIA nr.120/13.08.2020 - privind desemnarea reprezentantului Primăriei UATC Poiana Lacului în Comisia de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole afectate de secetă pedologică.


DISPOZIŢIA nr.118/11.08.2020 - privind modificarea Comisiei comunale Poiana Lacului pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol din România runda 2020.


DISPOZIŢIA nr.110/29.07.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, luni, 03.08.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.109/22.07.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară on-line, marți, 28.07.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.102/10.07.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară, marți, 14.07.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.95/18.06.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, miercuri, 24.06.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.84/25.05.2020 - privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.


DISPOZIŢIA nr.81/05.05.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, din data de 12.05.2020, ora 11:00.


DISPOZIŢIA nr.79/22.04.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, din data de 30.04.2020, ora 11:30.


DISPOZIŢIA nr.76/14.04.2020 - privind delegarea parţială a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice vacantă de conducere de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş doamnei Ionescu Isabella - Consilier Juridic din cadrul UATC Poiana Lacului.


DISPOZIŢIA nr.69/30.03.2020 - privind numirea domnului Badea Adrian în funcţia de consilier, grad profesional asistent, funcţie contractuală în cadrul biroului Registru Agricol şi Fond Funciar.


DISPOZIŢIA nr.68/12.03.2020 - privind unele măsuri pentru evitarea răspândirii infecţiilor cu coronavirus (Covid-19) în UAT Poiana Lacului.

Adresa nr.10680/23.03.2020 - privind unele măsuri pentru evitarea răspândirii infecţiilor cu coronavirus (Covid-19).


DISPOZIŢIA nr.66/24.03.2020 - privind constituirea comisiei comunale POIANA LACULUI pentru realiyarea lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului general agricol din România runda 2020.

Anexa la dispoziţia nr.66/24.03.2020 - privind constituirea comisiei comunale POIANA LACULUI pentru realiyarea lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului general agricol din România runda 2020.


DISPOZIŢIA nr.67/24.03.2020 - privind rectificarea actului de căsătorie nr. 25 din 10.07.1975.


DISPOZIŢIA nr.65/12.03.2020 - privind unele măsuri pentru evitarea răspândirii infecţiilor cu coronavirus (Covid-19) în UAT Poiana Lacului.


DISPOZIŢIA nr.64/12.03.2020 - privind limitarea timpului de lucru cu publicul în sediul Primăriei Poiana Lacului.


DISPOZIŢIA nr.63/11.03.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă ordinară, din data de 19.03.2020, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.62/10.03.2020 - privind organizarea examenului pentru promovare grad profesional asistent in cadrul biroului Registru Agricol si Fond Funciar.


DISPOZIŢIA nr.60/11.03.2020 - privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii simplificate-online, având ca obiect: "Extinderea sistemului de distribuţie gaze naturale, sat Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, Judeţul Argeş".


DISPOZIŢIA nr.59/26.02.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în şedinţă extraordinară-de îndată, din data de 26.02.2020, ora 16:30.


DISPOZIŢIA nr.58/21.02.2020 - privind numirea unui consilier din funcția publică de execuție, în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, grad profesional asistent, gradația 5, în cadrul compartimentului de achiziții publice și fonduri structurale.


DISPOZIŢIA nr.57/21.02.2020 - privind rectificarea actului de căsătorie nr. 10 din 02.05.1946.


DISPOZIŢIA nr.56/20.02.2020 - privind acordarea indemnizaţiei lunare persoanei cu handicap grav a numitei Sandu Nicoleta.


DISPOZIŢIA nr.55/31.01.2020 - privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Sandu Gherghina, asistent personal al persoanei cu handicap grav cu însoţitor Sandu Nicoleta.


DISPOZIŢIA nr.54/19.02.2020 - privind aprobarea planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei Poiana Lacului în anul 2020.


DISPOZIŢIA nr.53/19.02.2020 - privind angajarea în funcţia de asistent personal a doamnei Dragomir Daniela Nicoleta pentru minora Dragomir Miruna Gabriela persoană cu handicap grav.


DISPOZIŢIA nr.52/19.02.2020 - privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Rada Florentina, asistent personal al persoanei cu handicap Rada Dumitra.


DISPOZIŢIA nr.51/18.02.2020 - privind repartizarea unor atribuţii de organizare a Monitorului Oficial Local precum şi asigurarea publicării oricăror documente.


DISPOZIŢIA nr.10/31.01.2020 - privind convocarea consiliului local în data de 04.02.2020.


DISPOZIŢIA nr.9/30.01.2020 - privind nominalizarea agnţilor economici care vor distribui produse raţionalizate către populaţie.


DISPOZIŢIA nr.8/23.01.2020 - privind constituirea comisiei pentru probleme de apărare.


DISPOZIŢIA nr.7/28.01.2020 - privind încetare alocaţie de susţinere.


DISPOZIŢIA nr.6/28.01.2020 - privind acordare alocaţie naştere.


DISPOZIŢIA nr.5/28.01.2020 - privind acordare ajutor de încălzire.


DISPOZIŢIA nr.4/23.01.2020 - privind delegarea atribuţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.


DISPOZIŢIA nr.3/21.01.2020 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 28.01.2020.


DISPOZIŢIA nr.2/13.01.2020 - privind modificarea art. 1, alin (2) din Dispoziţia nr. 178-03-08-2019.


DISPOZIŢIA nr.1/13.01.2020 - privind delegarea atribuţiei de comnicare a sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară.


ANUL 2019


DISPOZIŢIA nr.234/20.12.2019 - privind încetarea raportului de serviciu a doamnei Teohăreanu Valeria.


DISPOZIŢIA nr.233/20.12.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Poiana Lacului în trimestrul IV - an 2019.

RAPORT DE SPECIALITATE nr.11549/20.12.2019 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, buget local, pe anul 2019.


DISPOZIŢIA nr.232/19.12.2019 - privind angajarea în funcţia de asistent personal al domnului Neacşu Marian pentru numita Gheorghe Maria - persoană cu handicap grav.

REFERAT nr.11491/19.12.2019 - privind încadrarea domnului Neacşu Marian în funcţia de asistent personal pentru numita Gheorghe Maria.


DISPOZIŢIA nr.231/10.12.2019 - privind acordarea ajutorului de urgenţă.


DISPOZIŢIA nr.230/11.12.2019 - privind rectificarea actului de naştere nr. 53 din 09.09.1919.

REFERAT nr.517/31.10.2019 - privind rectificarea actului de naştere nr. 53 din 09.09.1919.


DISPOZIŢIA nr.229/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.228/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.227/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.226/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.225/11.12.2019 - privind infiinţare poprire pe salariu.


DISPOZIŢIA nr.224/11.12.2019 - privind stabilirea măsurilor ce se impun pentru remdierea deficienţelor constatate de către Camera de Conturi Argeş.

Anexa 1 la Dispoziţia nr. 224/11.12.2019


DISPOZIŢIA nr.222/10.12.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 16.12.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.218/04.12.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință extraordinară, din data de 09.12.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.214/27.11.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 04.12.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.208/01.11.2019 - privind convocarea Consiliului Local Poiana Lacului în ședință ordinară, din data de 07.11.2019, ora 17:00.


DISPOZIŢIA nr.203/24.10.2019 - privind desemnarea Consilierului etic în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Poiana Lacului, județul Argeș.


DISPOZIŢIA nr.198/10.10.2019 - privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediilor secțiilor de votare în comuna Poiana Lacului, județul Argeș, pentru desfășurarea alegerilor pentru Președintele României.


DISPOZIŢIA nr.195/02.10.2019 - privind constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de primăria Comunei Poiana Lacului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de conducere de secretar general al Comunei Poiana Lacului, judeţul Argeş.


DISPOZIŢIA nr.190/25.09.2019 - privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în comuna Poiana Lacului, județul Argeș, privind alegerea Președintelui României.